مقصد: تور ایسلند

تور ایسلند تابستان 1403
منصور عبدلی

تور ایسلند – تابستان 1403

تور ایسلند برنامه بعدی ما در قطار سیبری به سرزمینی دور افتاده و اسرار آمیز است. کشور آیسلند یا با تلفظ ایرانی تر، ایسلند در ذهن اکثر جهانگردان

ادامه مطلب